Behöver du hjälp med hanteringen?

Vi kan hjälpa dig!


Efter överenskommelse kan vi erbjuda hantering av uthyrda maskiner, såsom t.ex.:

- trädfällning

- grävning

- vassröjning


Vi har även möjlighet till rot- och rutavdrag där skatteverket så tillåter. Kontakta oss för offert.

Du kan även boka maskiner och i bokningen be oss kontakt dig ang servicetjänsterUtdrag från SKV's hemsida:


RUT
Till trädgårdsarbete som ger rätt till rutavdrag räknas:

 • häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.
 • klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.
 • arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.
 • beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
 • röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.


Här nedan har du exempel på arbete som inte ger rätt till rutavdrag:

 • planteringsarbeten eller anläggning av gräsmatta,
 • anläggning, underhåll och reparation av murar, uppfarter, båtbryggor, staket eller trädgårdsgångar. Exempel på sådana anläggningsarbeten är sten- och plattläggning samt asfaltering.


ROT

Rotavdrag ges för att

 • göra markarbeten för att dra in el-, vatten- och avloppsledningar samt avloppsbrunnar, till exempel trekammarbrunnar; det gäller även vid indragning av kommunalt vatten och avlopp
 • göra markarbeten för avlopp, till exempel infiltrationsanläggningar eller infiltrationsbäddar; se även anläggningar för avlopp under VVS
 • göra markarbeten för värmeförsörjning; se även installation av värmepumpar under VVS
 • göra markarbeten för ledningar av elektronisk kommunikation, till exempel bredband och fiber; se även installation av bredband och fiber under Fiber- och it-tjänster (rut)
 • dränera husgrunder
 • arbeta som kranskötare eller grävmaskinist på tomten, oavsett om maskinen står på eller i anslutning till den.


Inget avdrag ges för att

 • asfaltera, lägga sten eller plattor samt anlägga gräsmattor, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar;
 • betala för maskinell utrustning, till exempel grävmaskiner, borraggregat eller liknande